opc_loader
Print deze pagina:

.

ALGEMENE VOORWAARDEN

.

Boutique Burlesque
 

Versie geldig vanaf 01/01/2019

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Boutique Burlesque zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Boutique Burlesque worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Boutique Burlesque ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van Boutique Burlesque zijn vrijblijvend en Boutique Burlesque behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Boutique Burlesque. Boutique Burlesque is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Boutique Burlesque dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Prijswijzigingen, wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en drukfouten voorbehouden

.

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden via Paypal, Ideal, vooruitbetaling via bankoverschrijving of bij afhalen van de bestelling bij de boutique in Leiden. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Boutique Burlesque.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Boutique Burlesque bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Boutique Burlesque haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Boutique Burlesque om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Boutique Burlesque gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Boutique Burlesque.

'

Artikel 4. Levering


4.1 De door Boutique Burlesque opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt

4.4 Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering

'

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Boutique Burlesque verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

'

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Boutique Burlesque geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Boutique Burlesque garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Boutique Burlesque daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Boutique Burlesque de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te laten repareren, te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien(14) dagen na aflevering aan Boutique Burlesque te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn met aangehechte labels en/of bijbehorende accessoires, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. De afnemer dient indien gevraagd te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Boutique Burlesque heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7.4 Retourneren is niet mogelijk voor zogenaamde hygiëne artikelen (goederendie door hun aard niet kunnen worden teruggezonden) en voor andere artikelen die specifiek zijn aangegeven als uitzondering in het retourbeleid van Boutique Burlesque.

7.5 Bij retouren worden geen handelings- en verwerkingskosten in rekening gebracht.

.

Artikel 8. Garantie


8.1 Indien Boutique Burlesque producten aan de afnemer levert, is Boutique Burlesque nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Boutique Burlesque ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn (indien van toepassing) zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Boutique Burlesque na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Boutique Burlesque in behandeling te worden genomen.

'

Artikel 9. Bestellingen/communicatie


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Boutique Burlesque, dan wel tussen Boutique Burlesque, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Boutique Burlesque, is Boutique Burlesque niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Boutique Burlesque.

.

Artikel 10. Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Boutique Burlesque ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Boutique Burlesque gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Boutique Burlesque kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

.

Artikel 11. Diversen


11.1 Indien u aan Boutique Burlesque schriftelijk opgave doet van een adres, is Boutique Burlesque gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Boutique Burlesque schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Boutique Burlesque gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Boutique Burlesque deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Boutique Burlesque in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Boutique Burlesque vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4. Boutique Burlesque is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.